tisdag 21 juli 2015

Äldreboendena behöver uppdateras!


Socialstyrelsens senaste undersökning (2014) av äldres åsikter om äldreomsorgen uppmärksammades i ett bra radioreportage om (bristen på) utevistelse i äldreboenden. På de flesta punkter i undersökningen var de gamla nöjda med vården och omsorgen. Men där framkom också att mer än var fjärde person i särskilt boende (en i sammanhanget anmärkningsvärt hög andel) var missnöjd med möjligheterna att komma ut. En fjärdedel (!) visste inte var man skulle vända sig med synpunkter och klagomål. Dessutom fanns en rätt omfattande kritik mot boendenas aktiviteter.
Under våren 2015 har en ny, ännu inte publicerad, enkätundersökning gjorts. Jag är rädd för att vi får höra samma klagomål där.

De gamlas inflytande och det särskilda boendets innehåll är inte kommunernas starka sida. Det som vårdtagarna klagar på kan ofta återfinnas som stolta mål i kommunala värdegrunder. Individens inflytande över tjänsternas innehåll är sådant som efterfrågas på snart sagt alla områden i 2010-talets samhälle. Detta är tydligen svårt att ordna på äldreboenden.
Det är nu dags för kommunerna att låta snack bli verkstad i verksamheter som man själv driver.  När sedan kommunerna handlar upp äldreomsorg måste de bli bättre på att kräva leverans av sådant som de äldre anser vara kvalitet i vården. Och kolla upp att överenskommen kvalitet levereras. Det gör man alltför sällan idag.


Äldreboendet befinner sig i otakt med tidens krav! Varför inte ta hjälp av ideella krafter i den nödvändiga förnyelsen? Lär av kvinno- och tjejjourerna!

Foto: Frida Rundberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar